Predmety v 1. ročníku Media relations (VZME)

 • anglický jazyk
 • marketing
 • propeudetika mediálnych štúdií
 • teória mediálnej komunikácie
 • psychológia médií
 • dejiny žurnalistiky
 • informatika
 • estetika v masmediálnej komunikácii
 • všeobecná ekonomikcá teória
 • marketingová komunikácia
 • masmediálna informatika
 • efektívna komunikácia
 • spoločenská zodpovednosť médií
 • sociálno-kultúrne kontexty komunikácie
 • seminár multimediálnej tvorby
 • výcvik prezentačných zručností