Ako hodnotíme uchádzačov

Čo všetko ovplyvňuje moju úspešnosť na prijímačkách?

Každá časť prijímacej skúšky je hodnotená 100 bodmi. Uchádzač môže získať okrem toho až 100 bodov za študijné výsledky počas štúdia na strednej škole. Na štúdium budú prijatí uchádzači podľa kvalitatívneho poradia a do naplnenia smerného čísla schváleného pre prijímacie konanie na ak. rok 2022/2023. Smerodajné bude: - celkový študijný priemer zo strednej školy (koncoročné vysvedčenie 1. – 3. ročník), - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch (slovenský jazyk a literatúra,...

Koľko bodov musím získať aby ste ma prijali?

Minimálny počet bodov, ktorý potrebujete získať, je polovica zo všetkých možných bodov. Záleží však na celkovom poradí a naplnení smerných čísel (predpokladaného počtu prijatých študentov): Celkový počet tvoria: * všeobecno-vedomostný test (max. 100 bodov) * test z cudzieho jazyka (max. 100 bodov) * výsledky počas štúdia na strednej škole (max. 100 bodov) Ak sa však niektorý študijný program nenaplní, môže sa aj táto hranica znížiť.

Priemer sa počíta zo všetkých vysvedčení, alebo len z koncoročných?

Študijný priemer počítame na základe koncoročných vysvedčení z 1. – 3.ročníka + z polročného vysvedčenia zo 4. ročníka. Počítame ho zo všetkých známok, okrem správania.

Pomôže mi, keď píšem pre noviny alebo pracujem v rádiu?

Žiaľ nie. Uchádzačov hodnotíme len na základe výsledkov testov a prospechu počas strednej školy. Aktívne pôsobenie v médiách vám môže pomôcť v tom zmysle, že lepšie rozumiete ako médiá fungujú, čo sa určite bude hodiť pri teste, ktorý obsahuje aj časť otázok z mediálnej sféry.

Musím robiť testy z cudzieho jazyka, keď mám jazykový certifikát?

Áno, musíte. Za získaný jazykový certifikát vám však započítame body navyše.