Vrátenie školného

,,Podľa § 24 ods. 1 a 2 Smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom sa školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, spoplatnené externé štúdium, súbežné štúdium, za štúdium v cudzom jazyku a školné za štúdium študenta, ktorý nie je občanom členského štátu, ani nemá trvalý pobyt v členskom štáte a neštuduje na základe medzištátnych zmlúv pri predčasnom ukončení štúdia študenta rektor UCM nevracia. Právo UCM na úhradu školného vzniklo na začiatku akademického roka bez ohľadu na spôsob a dobu ukončenia štúdia študenta.“

Napriek tomu, že podľa smernice sa školné nevracia, nemôžeme študentke neumožniť podanie žiadosti o vrátenie školného. Študentka si žiadosť podať môže a po spracovaní bude poskytnutá na rozhodnutie pani dekanke FMK a následne pánovi rektorovi. V prípade akýchkoľvek otázok ma študentka môže kedykoľvek kontaktovať.

Mgr. Anna Mackovčínová, MBA
referát školného a poplatkov spojených so štúdiom pre FMK

referát sociálnych štipendií pre FMK
Oddelenie akademických činností
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Nám. J. Herdu 2
917 01  Trnava
Tel: 033 55 65 143
E-mail: anna.mackovcinova@ucm.sk