Čo všetko ovplyvňuje moju úspešnosť na prijímačkách?

Každá časť prijímacej skúšky je hodnotená 100 bodmi. Uchádzač môže získať okrem toho až 100 bodov za študijné výsledky počas štúdia na strednej škole.

Na štúdium budú prijatí uchádzači podľa kvalitatívneho poradia a do naplnenia smerného čísla schváleného pre prijímacie konanie na ak. rok 2022/2023. Smerodajné bude:

  • celkový študijný priemer zo strednej školy (koncoročné vysvedčenie 1. – 3. ročník),
  • známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk),
  • absolvovanie externej časti maturitnej skúšky v úrovni B2 alebo B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1, C2 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

V prípade zvýšeného počtu uchádzačov, ktorí budú spĺňať podmienky prijatia na bakalársky stupeň štúdia môže Akademický senát  FMK upraviť smerné číslo na prijatie.