Čo všetko ovplyvňuje moju úspešnosť na prijímačkách?

Uchádzačov prijímame podľa kvalitatívneho poradia až do naplnenia kvóty, schválenej pre ďalší akademický rok (tzv. smerné číslo). Na poradie má vplyv:

 • celkový študijný priemer zo strednej školy (koncoročné vysvedčenie 1. – 3.ročník a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka);
 • známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk);
  • Za každú jednotku (výborný) získa uchádzač 5 bodov
  • Za každú dvojku (chválitebný) získa 3 body
  • Za každú trojku (dobrý) získa 1 bod
  • Ak niektorý predmet v niektorom ročníku nemá (napr. Náuka o spoločnosti v 4. ročníku), logicky zaňho nezíska body
 • absolvovanie externej časti maturitnej skúšky v úrovni B2 alebo B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1, C2.
  • maturitná skúška B1 = 10 bodov
  • maturitná skúška B2 = 20 bodov
  • maturitná skúška C1 = 20 bodov