Ako zaplatiť školné

Peniaze treba poslať na účet IBAN SK59 8180 0000 0070 0007 1919
Variabilný symbol = 30008
Konštantný symbol = 0308
Špecifický symbol = rodné číslo uchádzača bez lomky

Keď budete vytlačenú prihlášku posielať poštou, nezabudnite priložiť vytlačený doklad o tom, že platba prebehla. Buď vytlačený snímok obrazovky internet bankingu, alebo - keď robíte prevod na pobočke banky - kópiu potvrdenia o prevode, ktoré vám dajú pri okienku.