motivačné / prospechové štipendium

1/   Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností

Študentom dennej formy štúdia študijných programov v prvom stupni štúdia sa prospechové štipendium priznáva v prvom a vyššom roku štúdia; ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia zohľadnia sa študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole. Študentom dennej formy štúdia študijných programov v druhom stupni štúdia sa prospechové štipendium priznáva v prvom a vyššom roku štúdia. V prvom roku štúdia študijného programu  druhého stupňa sa hodnotia výsledky z predchádzajúceho štúdia,  ak študent študoval  študijný program prvého stupňa v dennej forme štúdia v predchádzajúcom akademickom roku. Prospechové štipendium sa vyplatí študentom dennej formy štúdia, ktorí sa umiestnia podľa nasledujúcich kritérií v kvalitatívnom poradí na oceňovaných miestach (najlepšie umiestnených 10%  študentov dennej formy štúdia (15% študentov dennej formy štúdia prijatých na študijné odbory v súlade s metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2017) v kvalitatívnom poradí zo študentov, ktorí spĺňajú kritériá). 

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM

  1. Motivačné štipendium sa priznáva študentom dennej formy štúdia prvého roka v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia na základe študijných výsledkov v predchádzajúcom akademickom roku, resp. v predchádzajúcom štúdiu (u študentov prvého roka v prvom stupni štúdia sa zohľadnia študijné výsledky za prvý polrok posledného roka štúdia na strednej škole, u študentov prvého roka v druhom stupni štúdia študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia), ak nemal študent v predchádzajúcom akademickom roku prerušené štúdium a splnil jednu z podmienok:
  1. vážený študijný priemer do 1,5 – (priemer za predchádzajúce štúdium na prvom stupni),
  2. študijný priemer do 1,0 – (priemer za prvý polrok posledného roka štúdia na strednej škole).

 

  1. Motivačné štipendium sa priznáva študentom dennej formy štúdia druhého a vyššieho roka v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia na základe študijných výsledkov v predchádzajúcom akademickom roku, ak študent splnil tieto podmienky:
  1. úspešné absolvovanie študijných predmetov v zmysle univerzitou odporúčaného študijného plánu v príslušnom akademickom roku štúdia,

b)  vážený študijný priemer do 1,5,

c)  počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetu – prvý

      opravný termín najviac z dvoch predmetov študijného plánu v príslušnom

      akademickom roku štúdia,

d)  ďalšie skutočnosti hodné zreteľa (rozhodne rektor).