Základné informácie

Môžem si podať prihlášku na dva študijné programy?

Nie. Na fakultu možno podať len jednu prihlášku na jeden študijný program.

Poplatok za prijímačky

Papierová prihláška Elektronická prihláška Bc. 40 € 35 € Mgr. 30 € 25 € PhD. 35 € 30 € Poplatok je nutné zaplatiť prevodom na účet, poštové poukážky neakceptujeme. Banka: Štátna pokladnica Účet: 7000071919/8180 Variabilný symbol: 30007, pre prihlášku podanú elektronicky – 30008 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919 SWIFT: SPSRSKBAXXX Nezabudnite si zaobstarať doklad o úhrade poplatku. Buď ...

Deň otvorených dverí 2018 - DOD FMK

Deň otvorených dverí FMK sa uskutoční v piatok 9. februára 2018. Pre bližšie informácie sledujte náš FB - FMK UCM v Trnave.

Termíny

Bc. štúdium * Deň otvorených dverí: 9. februára 2018 * Uzávierka prihlášok: 29. marca 2018 * Prijímačky: 12. jún 2018 * Vyhodnotenie prijímačiek: júl 2018 * Zasadnutie ubytovacej komisie: júl 2018 Mgr. štúdium * Uzávierka prihlášok: 31. mája 2018 * Prijímačky: august 2018 PhD. štúdium * Zverejnenie tém: cca máj 2018 * Uzávierka prihlášok: 13. júla 2018 * Výberové konanie: august 2018 Prijímačky je nutné absolvovať vo vypísaných termínoch. Náhradné termíny...

Školné (len externé štúdium a rigorózne konania)

Na základe opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 15. augusta 2016 č. 2016-14804/18793:1-15A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra 2016, stanovuje rektor UCM v Trnave na návrh dekanky FMK UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v externej form...