Štátnice, prerušenie, ukončenie štúdia

Vrátenie školného

,,Podľa § 24 ods. 1 a 2 Smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom sa školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, spoplatnené externé štúdium, súbežné štúdium, za štúdium v cudzom jazyku a školné za štúdium študenta, ktorý nie je občanom členského štátu, ani nemá trvalý pobyt v členskom štáte a neštuduje na základe medzištátnych zmlúv pri predčasnom ukončení štúdia študenta rektor UCM nevracia. Právo UCM na úhradu školného vzniklo na začiatku akademického roka bez ohľadu na spôsob ...

Predčasné štátnice

Predčasné štátnice prichádzajú do úvahy pri študentoch v 3. ročníku Bc. štúdia. Bakalárske štátnice sú totiž v auguste, no v opodstatnených prípadoch umožňujeme študentom štátnicovať už v júni. **Aké dôvody uznávame ** Také, ktoré študentovi objektívne nedovoľujú ísť na štátnice v auguste: vycestovanie v rámci work-and-travel, účasť na výmennom pobyte, plánovaná operácia, hlásenie sa na druhý stupeň (Mgr.) na inú VŠ, apod. Nezabudnite, že akýkoľvek dôvod musíte zdokladovať. **Do kedy s...

Prerušenie vs. ukončenie štúdia

Pri prerušení sa počíta s tým, že v štúdiu budete pokračovať neskôr. Dôvodom na prerušenie štúdia môže byť napr. narodenie dieťaťa - možno zistíte, že to nestíhate ani s individuálnym študijným plánom. Alebo sa vám dramaticky zhorší zdravotný stav. Alebo získate skvelé, no časovo veľmi náročné pracovné miesto. Prípadne prechádzate komplikovaným životným obdobím a chcete si nechať niektoré veci v kľude rozležať. Štúdium môžete prerušiť maximálne na 2 roky. Po skončení prerušenia pokračuješ ďalej...

Ako a kedy možno prerušiť štúdium

**Musíte vyplniť žiadosť o prerušenie štúdia, ktorú schvaľuje dekan fakulty. Vyplnenú žiadosť odovzdajte na dekanáte (hlavná budova UCM na nám. Jozefa Herdu, 1. poschodie, č.d. 117)** **Požiadať o prerušenie môžete kedykoľvek, ale poriadne si to premyslite. Všetky detaily rieši študijný poriadok, § 22 a § 23 (https://fmk.sk/download/oficialne-dokumenty/Studijny-poriadok-UCM.pdf).**

Čo sa stane, ak nezoštátnicujete

Svet nespadne, ale budete musieť ísť na prvý opravný termín. Ak ste nezoštátnicovali v auguste, najbližší možný termín bude v januári. Je ale na vás, či pôjdete naň, alebo až na niektorý z ďalších termínov – v máji alebo v auguste ďalšieho roka. Mysli však na to, že máte nárok na 2 opravné termíny. Zároveň vás musíme upozorniť, že opravné termíny vám predlžujú štandardnú dĺžku štúdia. Veľmi zjednodušene vysvetlené: štát za vás platí školné 3 roky Bc. štúdia, ale opravný termín štátnic je v štvr...