Aké prílohy musí obsahovať prihláška?

Doručená prihláška musí obsahovať:

Čo sa týka vysvedčení, ​​​​uchádzači, ktorí sú v maturitnom ročníku vypisujú do prihlášky známky a priemery z výročných vysvedčení 1. – 3. ročníka a z polročného vysvedčenia zo 4. ročníka (v prípade 5 ročného štúdia si vypisuje známky a priemery z výročných vysvedčení z 2. – 4. ročníka a z polročného vysvedčenia z 5. ročníka) a dá si ich v prihláške potvrdiť školou. Ihneď po maturitnej skúške doručí na študijné oddelenie FMK matrikou/notárom overené vysvedčenie z posledného ročníka a maturitné vysvedčenie (najneskôr do 11.6.2021),

Uchádzači, ktorý maturovali už skôr, vypisujú do prihlášky známky a priemery zo všetkých výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Známky v prihláške nedáva potvrdiť strednej škole. Prihlášku doručí na študijné oddelenie FMK spolu s vysvedčeniami overenými notárom alebo matrikou.

Uchádzač, ktorý maturuje alebo maturoval na strednej škole v zahraničí je povinný požiadať o ekvivalenciu podľa pokynov MŠ SR.