Aké prílohy musí obsahovať prihláška?

Doručená prihláška musí obsahovať:

Čo sa týka vysvedčení, ​​​​uchádzači, ktorí sú v maturitnom ročníku vypisujú do prihlášky známky a priemery z výročných vysvedčení 1. – 3. ročníka a z polročného vysvedčenia zo 4. ročníka (v prípade 5 ročného štúdia si vypisuje známky a priemery z výročných vysvedčení z 2. – 4. ročníka a z polročného vysvedčenia z 5. ročníka) a dá si ich v prihláške potvrdiť školou. Ihneď po maturitnej skúške doručí na študijné oddelenie FMK matrikou/notárom overené vysvedčenie z posledného ročníka a maturitné vysvedčenie (najneskôr do 10.6.2022),

Uchádzači, ktorý maturovali už skôr, vypisujú do prihlášky známky a priemery zo všetkých výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Známky v prihláške nedáva potvrdiť strednej škole. Prihlášku doručí na študijné oddelenie FMK spolu s vysvedčeniami overenými notárom alebo matrikou.

 

Uchádzač o štúdium, ktorý študoval na zahraničnej strednej škole pošle – Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, (v prípade vykonávania prijímacej skúšky aj prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice); fotokópia rozhodnutia musí byť úradne overená – listinná podoba. Doklad o uznaní dokladu o vzdelaní vydá okresný úradom v sídle kraja podľa miesta ich pobytu v zmysle 36 alebo 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak žiadateľ nemá udelený pobyt na Slovensku, ide o Okresný úrad podľa sídla fakulty.

Zahraniční uchádzači o štúdium bakalárskych študijných programov na FMK UCM v Trnave musia spĺňať podmienku znalosti slovenského jazyka minimálne na úrovni B1. V tomto prípade je nutné preukázať sa aktuálnym osvedčením, resp. certifikátom.