Predmety a štúdium

Voliteľné predmety

Koľko voliteľných predmetov musím mať zapísaných v XY roku štúdia? Bc. AMES - denní Z povinne voliteľných predmetov si študent vyberie 14 (2 v každom semestri prvého a tretieho roka a 3 v každom semestri druhého roka štúdia – 1. rok = 4 PVP, 2. rok = 6 PVP, 3. rok = 4 PVP) . Študenti si môžu jeden PVP predmet nahradiť výberovým predmetom. Bc KOMU - denní Z povinne voliteľných predmetov (PVP) si študent vyberie 14 (2 v každom semestri prvého a tretieho ročníka a 3 v každom semestri druhého ro...

Môže ma do ďalšieho roka štúdia zapísať niekto iný?

Môže, ale musí mať úradne overené splnomocnenie. Overia Vám ho buď na mestskom / obecnom úrade alebo u notára.

Musím mať všetky predmety zapísané v AISe?

Samozrejme! Ako inak by vedeli na študijnom oddelení skontrolovať, že si poctivo plníte všetky povinnosti? Jedinou výnimkou je, ak napr. nejaký ateliér alebo kabinet navštevujete dobrovoľne, bez nároku na kredity a v rámci vlastného voľna.

Komu mám odovzdať potvrdenie o praxi?

Každému študijnému programu to zapisuje niekto iný. Zoznam týchto pedagógov a podmienky absolvovania praxe nájdeš na: https://fmk.sk/odborna-prax/.

Individuálny študijný plán

Nadštandardne vyťažení študenti môžu požiadať o schválenie individuálneho študijného plánu. Pri individuálnom študijnom pláne si študent dohodne s každým pedagógom osobitné podmienky absolvovania jeho predmetu (zvyčajne 50 % dochádzky + špecifické požiadavky vyučujúceho). Individuálny študijný plán schvaľujeme najmä: * zo zdravotných dôvodov, * ak sa študentka stará o malé dieťa, * ak niekto študuje aj na inej VŠ, * alebo je aktívny športovec. Podmienky sú detailne popísané v tej...