Školné (len externé štúdium a rigorózne konania)

Na  základe  opatrenia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 15. augusta 2016 č. 2016-14804/18793:1-15A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách ktoré nadobudlo účinnosť  1. septembra 2016, stanovuje rektor UCM v Trnave na návrh dekanky FMK UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v externej forme štúdia nasledovne:

  • Bc. študijné programy: 600 € ročne (štvorročné študijné programy)
  • Mgr. študijné programy: 660 ročne (trojročné študijné programy)
  • PhD. študijné programy: 950 € ročne  (štvorročné študijné programy).
  • Poplatok za rigorózne konanie: 400 €