Prvý rok na FMK

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny má každý pedagóg napísané vo svojom profile. Menia sa každý semester, takže si ich priebežne sleduj. Konzultačné hodiny platia len počas obdobia výučby. V skúškovom období si konzultácie s pedagógom dohodni cez e-mail. **Ako nájsť profily** Na profily sa dostaneš cez stránky katedier (sekcia menu_ O fakulte_). Profil pedagóga môžeš otvoriť aj priamo cez URL. Má tvar http://fmk.sk/profil/meno-priezvisko. A samozrejme, môžeš použiť aj vyhľadávanie a vyhľadať meno pedagóga.

Účasť na imatrikuláciách

Účasť na imatrikulácii je dobrovoľná, avšak v prvom rade je to slávnostný akt prijímania do študentskej obce a FMK túto tradíciu ctí, preto by bolo spoločensky vhodné, aby ste sa zúčastnili.

Rozvrhy

Denné štúdium Externé štúdium

Ubytovanie

Každý prijatý študent môže požiadať o pridelenie internátu. Všetky informácie o internátoch dostanete od p. Soni Krahulcovej.. Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 402 Telefón:033 55 65 176 E-mail: sona.krahulcova@ucm.sk Úradné hodiny sú utorok a štvrtok 8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod. Každý internát má vlastný UBYTOVACÍ PORIADOK. Tu nájdete prehľad základných ubytovacích a organizačných info ku každému internátu, s ktorým má UCM zmluvu: http://www.ucm.sk/sk/ubytovaci-a-prevadzk...

ISIC

ISIC je medzinárodná študentská karta. Slúžia ako doklad o štúdiu, na prihlasovanie do AISu a rôzne iné veci. Okrem toho na ňu môžeš cestovať za študentské ceny a získaš zľavy na rôzne vstupenky, služby atď. Zoznam zliav nájdeš na webe ISIC-u (http://isic.sk/) a tiež v brožúre, ktorú dostaneš spolu s preukazom. Nové študentské preukazy a prolongačné známky na existujúce ISIC-y sa budú vydávať v pracovných dňoch od 2. do 30. septembra 2016 od 8.00 hod. do 14.00 hod. na prízemí budovy UCM (Nám...

Budovy FMK a prístup s MHD

FMK UCM využíva priestory v rôznych častiach Trnavy: hlavnú budovu UCM, Základnú školu v Jame, na sídlisku Družba a budovu na Skladovej ulici. Poloha učební a ich značenie * miestnosti S – sa nachádzajú v hlavnej budove UCM na Nám. J. Herdu 2 * miestnosti H – sa nachádzajú vedľa hlavnej budovy UCM, vchod z Hajdóczyho ulice * miestnosti AM a BM – sa nachádzajú na Skladovej ulici * miestnosti JAMA (JA, JB, JC) – sa nachádzajú na sídlisku Družba, v Základnej škole v Jame * Knižnica F...

Čo je AIS

Akademický informačný systém (AIS) slúži na rôzne veci, ako prvákovi ti doň študijné zapíše predmety, v ostatných ročníkoch si to už budeš vypisovať sám. V AIS-e si tiež môžeš pozerať ďalšie veci (napr. svoju hroznú fotku), zapisuješ sa cezeň na skúšky, aj kontroluješ hodnotenia. V treťom a piatom (2. Mgr.) ročníku si nahráš svoju záverečnú prácu, vytlačíš licenčné zmluvy, nájdeš si tam tiež posudky na bakalárku a diplomovku atď. Ako prihlasovacie meno do AISu slúži číslo ISICu (musíš si ho vy...

Doprava po Trnave

MHD MHD v Trnave funguje na čipové karty. Môžete si ich vybaviť na autobusovej stanici, priamo oproti stanovištiam taxíkov. Tu sú dôležité linky: Na Skladovú - zastávka Trstínska - Skladová - premáva autobus č. 16 zo železničnej stanice. Na UCM zo železničnej stanice premáva MHD č. 1 a č. 12 - zastávka, na ktorej vystúpiš, sa volá Špačinská cesta. Do JAMY zo železničnej stanice sa dostaneš autobusom č. 3 - zastávka Poliklinika Družba. Cca 5 min. od železničnej stanice smerom ku kruhovému o...

Kontakty na vyučujúcich a študijné oddelenie

Každý zamestnanec UCM komunikuje cez adresu meno.priezvisko@ucm.sk. Niektorí však používajú aj iné adresy. Spolu s konzultačnými hodinami ich majú zverejnené vo svojich profiloch. Na profily sa dostaneš cez stránky katedier (sekcia O fakulte). Profil pedagóga môžeš otvoriť aj priamo cez URL. Má tvar http://fmk.sk/profil/meno-priezvisko. A samozrejme, môžeš použiť aj vyhľadávanie a vyhľadať meno pedagóga. Kontakt na študijné oddelenie nájdeš na http://fmk.sk/studijne-oddelenie/

Kde sa dá najesť

Priamo na UCM je veľká jedáleň, kde si môžete kúpiť lístky (potrebujete ISIC). Jeden lístok na obed stojí 1,90 €. Tento lístok môžete použiť i v jedálni FMK na Skladovej, v bufete v JAME, v reštaurácii Relax na Rybníkovej (cca 5 min. od UCM smerom na Skladovú oproti Zelenému kríčku), kde treba hneď na začiatku čašníkovi povedať, že budete platiť UCM lístkami. V Relaxe sa k lístku vždy dopláca 80 centov. Ďalšou možnosťou, kde sa môžete najesť za UCM lístok, je business centrum pri Tescu (od ZŠ JA...

Oslovovanie vyučujúcich

Na akademickej pôde si ľudia na správnom titulovaní dosť potrpia. Keď budeš každého oslovovať _pán profesor - _ako na strednej - zhovadíš sa. Skôr než sa vyberieš za vyučujúcim, pozri si aké má tituly. Oslovuj ich vždy najvyšším dosiahnutým titulom. Postupnosť je takáto: Bc. > Mgr. > PhDr. > PhD. > doc. > prof. Príklady: prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.= pán profesor PaedDr. Andrej Habiňák, PhD. = pán doktor doc. Ing. Andrej Trnka, PhD. = pán docent Mgr. Juliána Mináriková, ...

Štipendiá

Za vynikajúce študijné výsledky môžete získať finančnú podporu na štúdium. Rovnako oceňujeme mimoriadne výskumné projekty alebo umelecké výkony. Pozrite si zoznam štipendijných fondov, ktorými podporujeme vaše štúdium. Podrobné informácie nájdeš na http://fmk.sk/studium/stipendia/

Kabinety

Kabinety poskytujú priestor na kreatívne aktivity a dávajú možnosť uplatniť naučenú teóriu v praxi. Študenti, doktorandi i pedagógovia pracujú na reálnych projektoch pre potreby fakulty, ale aj pre externých klientov. V súčasnosti fungujú tieto kabinety: * kabinet public relations * kabinet SOMO (social/mobile) * kabinet nových médií * kabinet medzinárodných vzťahov * kabinet výskumu verejnej mienky * kabinet eventov * ateliér komunikácie v médiu fotografie * ateliér vizuálnej...

Ako zaplatiť školné

Peniaze treba poslať na účet IBAN SK59 8180 0000 0070 0007 1919 Variabilný symbol = 30008 Konštantný symbol = 0308 Špecifický symbol = rodné číslo uchádzača bez lomky Keď budete vytlačenú prihlášku posielať poštou, nezabudnite priložiť vytlačený doklad o tom, že platba prebehla. Buď vytlačený snímok obrazovky internet bankingu, alebo - keď robíte prevod na pobočke banky - kópiu potvrdenia o prevode, ktoré vám dajú pri okienku.

Heslo na wifi

Od akademického roka 2017/2018 je prístup do internetu cez WiFi na UCM vyžadované meno a heslo. * meno: osobné číslo; (nájdete ho v AISe (http://wifi.ucm.sk/ido.png)) * heslo: rodné číslo bez lomky (/); (dá sa zmeniť (http://wifi.ucm.sk/chpass/chpass.php)) Nastavenia pripojenia: * názov: UCM (pozor, záleží na veľkosti písmen!) * zabezpečenie: WPA2 Enterprise * autentifikačný protokol: PEAP * overovací protokol: MSCHAPv2 * vonkajšia (anonymná) identita: prázdne (nevypĺňať...

Ako zistím, ktorá som študijná skupina

Zoznam prváckych skupín bude vyvesený na našom webe. Ak už máte ISIC, zistíte ho aj po prihlásení do AISu. Keby bolo najhoršie, pomôže študijné oddelenie (https://fmk.sk/kontakty/?target=studijne#tablist1-tab3).

Voliteľné predmety

Voliteľné predmety ti umožnia prispôsobiť si štúdium tak, aby vyhovovalo tvojmu osobnému zameraniu. Zvyčajne to býva tak, že si treba zvoliť 3 PVP (povinne voliteľné predmety) alebo 2 PVP a jeden voliteľný. Ak máš spolu 60 kreditov, tak každý ďalší predmet je už navyše, ale, samozrejme, môžeš si ich zapísať aj viac. Na výber je viac ako 50 voliteľných predmetov, takže možnosti profilovať sa sú naozaj veľké. V ankete (2016) študenti odporučili najmä tieto predmety: Aktuálny zoznam predmetov: ...

Pokyny pre externistov

Spolu s rozvrhmi denných študentov budú aj externisti vedieť, kde a aké predmety budú mať. Predmety pre externistov nie sú rozvrhnuté na dni v týždni, ale na termíny, t. j. pri každom dátume máte uvedené predmety, ktoré sa budú vyučovať, čas a miestnosť, kde sa budú vyučovať. Aj externisti majú svojich koordinátorov (https://fmk.sk/koordinatori-studia/), na ktorých sa môžu obrátiť.

Môžu si študenti meniť a prispôsobovať rozvrh alebo je to od začiatku fixné?

Rozvrhy sú rozdelené na ročníky a študijné programy a skupiny - po dohode s vyučujúcim možno chodiť na výučbu (prednášky, semináre, cvičenia) s inou skupinou. Rozvrhy sa inak meniť nedajú.

Erasmus

V rámci programu Erasmus+ môžete časť štúdia absolvovať v zahraničí. Tento program Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy je zameraný na mobility a spoluprácu vo vysokoškolsom vzdelávaní v Európe. Podrobné info o štúdiu v zahraničí nájdeš na http://fmk.sk/studijne-pobyty-v-zahranici/