Bez prijímačiek

Dá sa dostať na FMK bez prijímačiek?

Ako v ktorom študijnom programe. Uchádzači o študijné programy masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia v dennej forme štúdia, ktorí počas štúdia na strednej škole dosiahli študijný priemer do 1,50, nemusia absolvovať prijímaciu skúšku. Uchádzači na štúdium v študijnom programe aplikované mediálne štúdiá a študijnom programe vzťahy s médiami v dennej forme štúdia budú prijatí bez prijímacej skúšky na základe kvalitatívneho poradia a do naplnenia smerného čísla. Uchádzači na štúdium...

Z čoho sa počíta priemer?

Celkový študijný priemer zo strednej školy počítame na základe koncoročných vysvedčení z 1. – 3.ročníka + z polročného vysvedčenia zo 4. ročníka Na päťročných š kolách (napr. bilingválne gymnáziá) sa počíta z koncoročných vysvedčení z 2. - 4. ročníka a z polročného vysvedčenia v 5. ročníku. Priemer sa počíta zo všetkých známok okrem správania.

Kedy mi dáte vedieť, že ma beriete bez prijímačiek?

Ak viete, že máte priemer do 1,50, relaxujte a čakajte, kým vám v priebehu júla nepríde dekrét o prijatí. Ak ste si to náhodou vypočítali zle a nespĺňate limit 1 ,50, pošleme vám pozvánku na prijímačky.

Vezmete ma bez prijímačiek, keď mám priemer 1,52?

Žiaľ nie. Berieme do úvahy dve desatinné miesta - niekde tá hranica byť musí. U nás je ňou priemer 1,50. V prípade horšieho priemeru vám príde pozvánka na prijímačky.