Predmety v 1. ročníku Teória digitálnych hier (TEDI)

 • anglický jazyk
 • dejiny masovej komunikácie
 • propeudetika digitálnych hier
 • hry v dejinách kultúry 
 • mediálna informatika
 • výrazové prostriedky digitálnych hier
 • etika nových médií
 • všeobecná ekonomická teória
 • psychológia a sociológia komunikácie
 • prípadové štúdie digitálnych hier
 • dramaturgia digitálnych hier
 • scenáristika a kybertextualita hier
 • socilogické a psychologické pôsobenie hier
 • tvorba webových stránok - volitelný predmet
 • fotografické praktikum - volitelný predmet
 • audiovizuálna tvorba - volitelný predmet